Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski'

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' 1,941 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1. ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ: Том І / Евгения Калинова ; Евгений Кандиларов ; Сашка Миланова ; Илияна Марчева ; et al [SUDGTL-BOOK-2014-356]
Тип файл - PDF [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
2. Восстание Петра и Бояна в 976 г. и борьба комитопулов с Византией: Във: Byzantinobulgarica, I / Петър Хр. Петров [SUDGTL-ARTICLE-2014-326]
Файлът съдържа статията на Петър Хр. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
3. Социална политика на България презъ време на войната отъ 1915-1918 год.: Във: Списание на Българската академия на науките и изкуствата, кн. LXII - 2 / Илия Янулов [SUDGTL-BOOK-2014-324]
Файлът съдържа студията на Илия Янулов „Социална политика на България през време на войната от 1915-1918 г.”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
4. Приноси къмъ средновековната българска история: (Отпечатъкъ отъ Годишника на Пловдивската народна библиотека музей, 1937-39) / Иван Дуйчев [SUDGTL-ARTICLE-2014-323]
Файлът съдържа статията на Иван Дуйчев „Приноси към средновековната българска история”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
5. Нота на германското правителство до Югославия [SUDGTL-BOOK-2014-321]
Файлът съдържа „Нота на германското правителство до Югославия” и „Меморандум към нотата до Югославското правителство”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
6. Les Turcs et la Question d’Arménie / Kara Shemsi [SUDGTL-BOOK-2014-320]
Файлът съдържа изданието „Les Turcs et la Qestion d’Arménie” на Kara Shemsi. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
7. Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. І. 1927 г. до 31. ХІІ. 1927 г.: Представенъ на Плевен. Окр. Съветъ въ редовната му сесия презъ м. февруарий 1928 година [SUDGTL-BOOK-2014-315]
Файлът съдържа Отчетъ за Дейностьта на Плевенската Окръжна Постоянна Комисия за време отъ 1. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
8. Отчетъ на Русенската Окръжна Постоянна Комисия за дейностьта й презъ 1930 година: Представенъ на Русенския Окръженъ Съветъ въ редовната му сесия презъ месецъ Февруарий 1930 година [SUDGTL-BOOK-2014-314]
Файлът съдържа „Отчет на Русенската окръжна постоянна комисия за дейността й през 1930 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
9. Отчетъ на Петричката Окръжна Постоянна Комисия за финансовата 1927/1928 година: Отъ 1. ІV. 1927 г. до 30. VІ. 1928 год. [SUDGTL-BOOK-2014-313]
Файлът съдържа „Отчет на Петричката окръжна постоянна комисия за финансовата 1927/1928 година”. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF
10. Какъ е създадена Българската екзархия / Димитър Маринов [SUDGTL-BOOK-2014-312]
Файлът съдържа „Как е създадена Българската екзархия” от Димитър Маринов. [...]
Fulltext: Download fulltextPDF

Digital Library SU 'St.Kliment Ohridski' : 1,941 records found   1 - 10nextend  jump to record: