Правна информация

ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org) е изградена изцяло при спазване на българското, европейското и международно законодателство в областта на авторското право. 

В основата на изграждането й са залегнали ключови принципи и цели, заложени и в Препоръката на Европейската комисия от 27.10.2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, и за съхранението на материали в цифров вид; в Манифеста на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки от 2011 г. (IFLA - International Federation of Library Associations, Международната федерация на библиотечните асоциации), както и в Декларацията от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода на ИФЛА (27 март 2002 г.): 

• закрила на фундаменталното право на търсене, получаване и разпространяване на информация (чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, утвърждаващ: “свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от държавните граници”); чл. 41 от Конституцията на РБ:“Всеки има право да търси, получава и разпространява информация”); 

• закрила на интелектуалната свобода (чл. 37 от Конституцията на РБ: “Свободата на съвестта, свободата на мисълта… са ненакърними”), с оглед защитата на всеобщите човешки права и свободи, на културното развитие и научните изследвания, както и с оглед утвърждаването на демократичните ценности и правовата държава, гарантираща живота, достойнството и правата на личността и създаваща условия за свободно развитие на човека и гражданското общество, чрез предоставяне на свободен достъп, без ограничения, до информационни ресурси и услуги, отхвърляйки всяка форма на цензура и дезинформация;  

• осигуряване на достъп до възможно най-богатите и разностранни източници на информация, библиотечни материали и услуги, отразяващи плурализма, многообразието и богатството на идеи в гражданското общество; 

• предоставяне на библиотечни материали, еднакво достъпни за всички регистрирани потребители, без  дискриминационни клаузи и ограничения, основани на какъвто и да е признак – раса, национална и етническа принадлежност, пол, образование, възраст, инвалидност, политически или религиозни убеждения;  

• гарантиране на правото на всеки потребител на неприкосновеност и поверителност по отношение на информацията и библиотечните материали, които търси и получава;

• цифровизация и запазване на европейското културно наследство (включващо, по смисъла на чл. 1 от Препоръката на ЕК от 27.10.2011 г., печатни издания - книги, списания, вестници; снимки; музейни експонати; архивни документи; паметници и археологически обекти; звукови и аудиовизуални материали, и други материали в областта на културата и науката);

• включване в общата Стратегия на ЕС за дигитализация на културното наследство, свързана с общоевропейските инициативи за изграждане на дигитални библиотеки (чл. 2 от същия акт). 

В хода на изграждането на Библиотеката нашият екип от специалисти се съобразиха и продължават да се съобразяват изцяло с изискванията на чл. 23 от Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), съобразно който: „свободното използване на произведения е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право”.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org) предоставя достъп до колекции, съдържащи различни типове произведения на научната литература и публицистиката, аудиовизуални и фотографски произведения, преводи на произведения, периодични издания, сборници, антологии - по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, 4, 7, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗАПСП и чл. 2, ал. 1 от Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (1886 г.), ратифицирана от Република България с Указ № 1389 на Държавния съвет от 29.06.1974 г. (ДВ, бр. 53 от 6.07.1974 г.), както и официални документи, учебни ресурси, дисертации и магистратури, и научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

За дигитализацията и включването (в тази библиотека) на последната група (учебни ресурси, дисертации и магистратури, и научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”) е дадено изричното писмено съгласие от самите автори.  

I. Част от визираните дигитализирани материали попадат категорично в категорията „публично достояние”, тоест вече не са обект на закрила от ЗАПСП, тъй като е изтекъл законоустановеният 70-годишен срок от смъртта на техния автор или автори (чл. 27 от ЗАПСП, чл. 12 от Директива на Съвета 93/98/ЕЕС от 29 октомври 1993 г. относно хармонизирането на срока за закрила на авторското право и някои сродни права). 

II. Включените в раздел „Архиви” документи излизат извън обсега на закрила на авторското право, тъй като по своята същност попадат в обхвата на чл. 4, т.1 от ЗАПСП, съгласно който: 

“Чл. 4. Не са обект на авторското право:

1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи”.

III. В библиотеката са включени и произведения с авторски права, за чиято дигитализация и разпространение авторите са дали изричното си писмено съгласие. 

IV. За друга част от дигиталната ни библиотека важат изцяло специалните правила и условия на ЗАПСП, формулиращи императивно случаите, в които е нормативно допустимо и възможно свободното възпроизвеждане на произведения по смисъла, визиран по-горе, както и предоставянето на достъп до тях. Няколко ключови признака определят обхвата им, а именно: 

- целта и характерът на възпроизвеждането и използването, включително въпросът дали такова възпроизвеждане и използване има търговски характер и обслужва търговски цели, или точно обратното - следва нетърговски, строго образователни и научноизследователски цели;  

- същността, правният статус (начинът, по който законът третира произведението като обект на авторски право), тоест типът произведение.

Съобразно чл. 24 от ЗАПСП: „Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

- възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

- предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;

- с учебна и/или научна цел, с оглед съхраняването на произведенията и осигуряването на достъп до тях на физически лица, единствено за научни, културни и образователни цели, без извличане на търговска полза, без търговски интерес и без да обслужва търговски цели. 

В този смисъл ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org) изцяло е изградена при спазване на цитираните разпоредби от ЗАПСП и на принципите, залегнали в член 10 от първия международен договор в областта на авторското право и неговата закрила - Бернската конвенция за защита на литературните и художествени произведения [Ратифицирана с Указ No 1389 на Държавния съвет от 29.06.1974 г. (ДВ, бр. 53 от 6.07.1974 г.), с последваща ратификация на измененията на Парижката редакция на Конвенцията с Указ No 1887 на Държавния съвет от 18.09.1980 г. (ДВ, бр. 76 от 30.09.1980 г.], съгласно който е разрешено: 

“(1) да се цитира от произведение, което вече е било законно направено публично достояние, при условие че цитирането е съвместимо с добросъвестната практика и е в обем, оправдан от целта, включително цитиране от статии във вестници и в периодични издания под формата на преглед на печата. 

(2) Законодателствата на страните от Съюза и специалните споразумения, които съществуват или които ще се сключат между тях, могат да разрешат използването в обем, оправдано от целта, на литературни и художествени произведения, като илюстрации в издания, радио- и телевизионни предавания, звукови или визуални записи, които имат учебен характер, при условие че това използване е съвместимо с добросъвестната практика. 

(3) Когато се използва произведение в съответствие с предходната алинея на този член, упоменава се източника, както и името на автора, ако то е обозначено.”, както и на  чл. 10 от Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право (подписан на 20 декември 1996 г. в Женева; ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 12.01.2001 г. - ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.; издаден от Министерство на културата, обн.: ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 6.03.2002 г.), който препотвърждава клаузите на чл. 10 от Бернската конвенция, която от своя страна дава правните основания и рамката на чл. 24 от българския ЗАПСП. 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Договора: “(1) Договарящите се страни могат в националното си законодателство да предвидят ограничения или изключения от правата, предоставени на авторите на произведения на литературата и изкуството по този договор, в определени специални случаи, които не противоречат на нормалното използване на произведението и не накърняват неоснователно законните интереси на автора”.

ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org) е създадена и изцяло и функционира при спазване на установения от международното, европейското и българското законодателство в областта на авторските права принцип за „добросъвестното използване” на ресурсите, тоест предоставянето на достъп до дигитализирана информация само с научни, културни, информационни, учебни и образователни цели, без да се обслужва търговски интерес и търговски цели. 

Съгласно чл. 24 от ЗАПСП и чл. 10 от Бернската конвенция добросъвестното използване на защитени произведения не се явява нарушение на авторското право, само ако се използва за визираните научни, културни, информационни, учебни и образователни цели, с оглед нуждите на образованието, обучението, преподавателската дейност и научните изследвания. 

ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org), сама по себе си, е част от информационната система на най-старото висше учебно заведение в България - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, изградена е с финансовата подкрепа на фонд  “Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката, и в този смисъл покрива напълно посочените нормативно изисквания с образователния и научноизследователския си профил. 

В качеството си на онлайн колекция от дигитални обекти с гарантирано качество, по смисъла на Манифеста на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки от 2011 г., екипът на ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА СУ 'СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ' (http://lib.sudigital.org) събира, съхранява, дигитализира и предоставя достъп до включените ресурси в съответствие с международноприетите и регламентираните от европейското и българското законодателство принципи, норми и правила за управление и поддържане на такъв тип библиотеки, включвайки се в усилията за успешно развитие на международните и национални дигитализационни стратегии и програми, в съответствие със:

  •   Стратегията за развитие на информационното общество в Република България (7 октомври 1999 г.);
  •   eLearning Action Plan в контекста на eEurope - инициативата на Европейската комисия “eLearning: Designing tomorrow's education” (24 май 2000 г.) като съвместно усилие на държавите-членки за ускореното въвеждане на информационните и комуникационни технологии в образованието;
  •   Препоръка на Европейската комисия  от 27.10.2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид;
  •   решенията на Световната среща на високо равнище за Информационното общество (World Summit on the Information Society, 2nd phase, Tunis 2005: “Agenda for the Information Society”, paragraph 93); 
  •   Национална стратегия и план за действие за въвеждане на информационни и комуникационнии  технологии (ИКТ) в образованието.

 

Интернет ресурси:

*     Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламента и на Съвета,  от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:32001L0029:BG:PDF 

*     Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и Съвета за срока за закрила на авторското право и някои сродни праваот 12 декември 2006 г.

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,bg&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=438220:cs 

*     Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи: 

http://www.constcourt.bg/Pages/LegalBasis/default.aspx?VerID=38 

*     Конституция на Република България:

http://www.parliament.bg/bg/const 

*     Закон за авторското право и сродните му права:

http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401 

*     Национална стратегия за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища:

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/strategia_ikt.pdf 

*     Стратегията за развитие на информационното общество в Република България (7 октомври 1999 г.); 

http://europe.bg/upload/docs/Strategy_Informationsociety.pdf 

*     “eLearning: Designing tomorrow's education” от 24 май 2000 г.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=172

*     Препоръка на Европейската комисия  от 27.10.2011 г. относно цифровизацията и предоставянето чрез интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:BG:PDF

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"