SUDGTL-BOOK-2014-311

Изложение за Състоянието на Плевенския окръгъ презъ 1924 год.: Представено на Окръжния съветъ въ редовната му сесия на 1 февруари 1926 год. отъ Плевенския Окръженъ Управитель Илия С. Хайдудовъ [Съдържа и: Изложение за състоянието на Плевенски окръгъ презъ 1925/1926 год. Представенъ на Плевенския Окръженъ Съветъ при откриване редовната му сесия на 1 февруарий 1927 год. отъ Плевенския Окръженъ Управитель Илия С. Хайдудовъ. Плевен: Печатница „Мотавчиевъ”, 1927]

Илия С. Хайдудов

1926
Печатница Мотавчиевъ Плевен

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Плевенския окръг през 1924 г., представено на Окръжния съвет в редовната му сесия на 1 февруари 1926 г. от плевенския окръжен управител Илия С. Хайдудов” и „Изложение за състоянието на Плевенски окръг през 1925/1926 г., представено на Плевенския окръжен съвет при откриване на редовната му сесия на 1 февруари 1927 г. от плевенския окръжен управител Илия С. Хайдудов”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 11,4 МВ.
Език: bul Страници: 92; 87
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Плевен ; ХХ в. ; 1924 г. ; 1925 г. ; 1926 г. ; 1927 г. ; География ; българи ; население ; администрация ; окръг ; демография ; изложение ; град ; село ; селище ; пътища ; съобщения ; пощи ; телеграфи ; телефони ; строежи ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; пчеларство ; търговия ; индустрия ; промишленост ; занаяти ; кредитни учреждения ; банка ; благоустройство ; водоснабдяване ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; благотворителност ; имоти ; залесяване ; гори ; трудова повинност
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание на Изложението за 1924 г.: І. Разположение и големина на окръга, стр. 3; ІІ. Съобщителни средства, водни съобщения, стр. 13; ІІІ. Строежи на държав. окр. общин. и части сгради, стр. 20; ІV. Благоустройство и водоснабдяване, стр. 20; V. Поминъкъ, стр. 25; VІ. Индустрия, търговия и занятия, стр. 55; VІІ. Кредитни учреждения, стр. 56; VІІІ. Обществено здраве, стр. 56; ІХ. Народно образование, стр. 61; Х. Благотворителность, стр. 73; ХІ. Секции по водите, залесяване и укрепяване, стр. 75; ХІІ. Държавни и окръжни имоти, стр. 82; ХІІІ. Обществен. безопасность, стр. 84; ХІV. Редовна трудова повиность, стр. 85. Съдържание на Изложението за 1925-1926 г.: І. Разположение, пространство, население и административно делене на окръга, стр. 3; ІІ. Пътища и съобщения, стр. 14; ІІІ. Поминъкъ, стр. 25; ІV. Търговия, индустрия, и занаяти, стр. 52; V. Кредитни учреждения, стр. 54; VІ. Благоустройство и водоснабдяване, стр. 55; VІІ. Обществено здраве, стр. 60; VІІІ. Санитарно Ветеринарна служба, стр. 63; ІХ. Народно образование, стр. 66; Х. Благотворителностъ, стр.74; ХІ. Държавни и окръжни имоти, стр. 76; ХІІ. Обществена безопасноть, стр. 78; ХІІІ. Корегиране на водите, залесяване и укрепяване на поройщата, стр. 78; ХІV. Редовна трудова повиность, стр. 84.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2451

 

 Record created 2014-06-15, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF