SUDGTL-BOOK-2014-310

Изложение за състоянието на Свищовското Окръжие презъ 1897-98 година: Представено на Свищовский Окр. Съветъ, при откривание редовната му сессия презъ 1898 год. отъ Свищовский Окр. Управитель Т. Бойчевъ

Т. Бойчев

1898
Скоро-печатница на Д. Т. Дамяновъ Свищов

Описание: Файлът съдържа „Изложение за състоянието на Свищовското окръжие през 1894-1895 г., представено на Свищовския окръжен съвет, при откриването на втората му редовна септемврийска сесия от окръжния управител”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 3,89 МВ.
Език: bul Страници: 62
Ключови думи: История ; България ; Нова българска история ; Свищов ; ХІХ в. ; 1897 г. ; 1898 г. ; българи ; окръг ; окръжие ; изложение ; град ; село ; селище ; администрация ; население ; демография ; съобщения ; земеделие ; стопанство ; икономика ; скотовъдство ; данъци ; здравеопазване ; общество ; образование ; училище ; пътища ; гори ; имоти ; община ; финанси ; търговия ; занаяти ; затвори ; пощи ; телеграфи ; промишленост ; кредитни учреждения ; земеделски каси ; военни ; дружество
Бележки: В изложението са поместени таблици. Съдържание: І. Пространство, народонаселение и административно деление, стр. 3; ІІ. Съобщения, стр. 4; ІІІ. Поминъкъ, стр. 14; ІV. Общественно здравье, стр. 31; V. Народно просвещение и общественна благотворителность, стр. 34; VІ. Общественна безопасность, стр. 40; VІІ. Военний наборъ, стр. 44; VІІІ. Общественни имоти, стр. 46; ІХ. Окръжни и общински данъци, бюджети и отчети, стр. 47; Х. Окръжно и общинско самоуправление, стр. 56; Предложения, стр. 62.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. Б 2457

 

 Record created 2014-06-15, last modified 2014-06-20


Fulltext:
Download fulltext
PDF