SUDGTL-BOOK-2012-035

Социална теория на масовата комуникация и медиите: Журналистиката като социален феномен и социална практика

Елиезер Алфандари

2012
- София

Описание: Файлът съдържа книгата на Елиезер Алфандари "Социална теория на масовата комуникация и медиите", издавана посмъртно с любезното съгласие на сестрата на автора, Таня Шинова. Формат на файла - PDF. Размер на файла - 1,81 МВ.
Език: bul Страници: 293
Ключови думи: журналистика ; медии ; масова комуникация ; междуличностна комуникация ; групова комуникация ; публична комуникация ; институционална комуникация ; масова комуникация ; език ; код ; знак ; кодиране ; декодиране
Бележки: Настоящият текст е публикуван в незавършения му вид така, както е намерен на компютъра на автора Елиезер Алфандари (1941-2009) след неговата кончина. Текстът на монографията е предоставен безвъзмездно за публикуване с научно-изследователска и образувателна цел от сестрата на автора - г-жа Таня Шинова. Съдържание Увод 7 Теоретично или научно познание 13 Част първа Комуникацията 19 Глава първа Същност и структура на комуникацията 21 1. Комуникационният модел 23 2. Средства за комуникация 25 2.1. Знак 29 2.2. Код 32 2.3. Език 36 3. Хронология и развитие на средствата за комуникация 38 3.1. Поява на публиката 38 Глава втора Комуникационният акт 45 1. Модел на комуникационната компетентност 45 2. Кодиране и декодиране на съобщението 50 3. Обратната връзка. Може ли реципиентът да стане комуни-катор? Web 2.0 като „фабрика за стадна журналистика” 56 4. Симетрично и аберационно декодиране 64 5. Материални и социални предпоставки на комуникацията 69 5.1. Видове социална комуникация 69 5.1.1. Междуличностна комуникация 71 5.1.2. Групова комуникация 71 5.1.3. Публична комуникация 72 5.1.4. Институционална комуникация 72 5.1.5. Масова комуникация 73 Част втора Масовата комуникация – технически и социален феномен 75 Глава първа Смисъл, структура и специфика на масовата комуникация 77 1. Комуникатор, съобщение, реципиент, публика. Хомогени-зирана хетерогенност. Стимулиране на публичност: казусът публични медии 86 1.2. Мултиплициране или тиражиране на съобщението 94 1.3. Цикличност или периодичност на съобщението 95 1.4. Схематизираност, структурираност на съобщението 96 1.5. Непрекъснатост във времето на съобщението 98 2. Вариации на категорията „Масовост”. Масовостта на „немасовите” медии. Случаят на вестник „Култура” 106 3. Равнопоставеност на комуникатора и реципиента. Технологични, социално-политически и журналистически предпоставки 114 4. Модел на масовокомуникационния акт 135 5. Компоненти на масмедийната компетентност: професио-нална етика на комуникатора, комуникационна култура на реципиента. Преодоляване на „демоничността” на масмедиите 138 Глава втора Социалната система и социалната роля на масовата комуни-кация и медиите 149 1. Медиатизация на социума 152 2. Системна организация на елементите на масовата комуникация 157 3. Типове медийни системи –моделът на доминацията и моделът на плурализма 161 4. Медиите и журналистиката като обслужваща сфера. Приоритети и ориентири 167 4.1. Медиите – „производител” на мироглед в полза на управляващите 168 4.2. Структурно-икономическа обусловеност на служеб- ната роля на медиите 176 4.3. Професионална обусловеност на служебната роля на медиите. Журналистиката и нейният професионален статут. BG-медиите – пиарът на властта 191 4.4. “Четвъртата власт” – на гражданите или на властта? 244 4.5. Медиите – функция на политиката или параполитика 253 4.6. Полезни ли са медиите за обществото? Или за нуждата от регулация и на пресата 268 4.7. Взаимоотношенията „Медии – публика”. Проблемът за ефективността на масовата комуникация 276 Цитирана литература 285
Бележки: -

 

 Записът е създаден на 2012-07-04, последна промяна на 2012-07-04


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF