годишнина:
SUDGTL-MAGAZ-2011-170

ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет: Докторантски четения – март ’2006
Главен редактор: ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА съставител
98-99
София
2011

Език: bul Страници: 252 Ключови думи: научни списания ; Годишник на Софийския университет ; Годишник на Софийския университет Исторически факултет ; Исторически факултет ; ХХI век ; 2010-2020
Ресурси

© SUDigital

Абстракт
ГОДИШНИК на СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет, Том 98–99, Suppl. 1.,Докторантски четения – март ’2006. (ISSN за ГСУ, ИФ 0204-4005). Университетско издателство Св. Климент Охридски. ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ Доц. д-р ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ (председател, отговорен редактор), доц. д.и.н. ДИЛЯНА БОТЕВА, доц. д-р ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА, доц. д-р ТАНЯ БОНЕВА, доц. д-р ТОДОР МИШЕВ, гл. ас. д-р БОРИС СТОЯНОВ, гл. ас. ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА, ас. МАРИЯ БАРЪМОВА. Съставител: гл. ас. д-р ЛЮБОМИЛА СОЛЕНКОВА. Научен редактор: доц. д-р ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ. Редактор: МИЛЕТА МИЛЧЕВА. Файл PDF. Размер на файла 4.7 MB.

Note: СЪДЪРЖАНИЕ: Встъпителни думи – Л ю б о м и л а С о л е н к о в а... ..9; Д и м и т ъ р А т а н а с о в – Дипломатическата клетва у езическите българи между класическата херменевтика и опита за рецептивен анализ. ........................ 11; Р о с е н Л ю б е н о в – Православната идея в руската външна политика по време на войната с Османската империя от 1736–1739 г. .................................... 25; Т о д о р К а в р ъ к о в – Създаване на Конституцията на САЩ и младата американска република.................... 42; Р а д о с л а в С п а с о в – Миграционни процеси при българите католици от Никополска епархия от началото на ХVІІІ – първата четвърт на ХІХ в................... 51; Б о р и с л а в М а в р о в – Ирландският юнионизъм в края на ХІХ и началото на ХХ в............................. 55; Е л и н а В е л е в а – Обединителната акция на либералите в България през 1929 г........................ 68; С в е т л а н а Т о н ч е в а – Име и употреба – паметта за русенските площади в тяхнотонаименование............. 78; Л и н а Г е р г о в а – Взаимодействие на етностереотипи, власт и медии..................... 84; Т а т я н а А с т р а д ж и е в а – Българо-сръбски отношения и Русия преди създаването на Балканския съюз.. 89; Р о с и ц а М а р к о в а – Сирак Скитник и Българското радио............ 98; С и я Н и к и ф о р о в а – Обществено подпомагане и социални грижи във Вардарска Македония (1941-1944)............................... 107; С т а н и с л а в а С л а в ч е в а – Териториалният спор между България и Италия във Вардарска Македония през Втората световна война..................................... 129; П л а м е н а С л а в о в а – БТА под контрола на Главлит (1952–1956)......................... 134; П е т р а н а К а м е н о в а – Военният режим в Гърция и неговата политика в областта на образованието 1967–1974 г............................................ 145; А л е к с а н д ъ р С и в и л о в – Ролята на САЩ и ЦРУ за преврата в Чили от 11 септември 1973 г................ 155; Г е р г а н а А л е к с и е в а – Баският национализъм между мира и конфликтите.......... 174; Р а л и ц а Ц в е т к о в а – Международната архивна общност и проблемите на достъпа в съвременните архиви след Втората световна война до 80-те години на ХХ в............. 182; Л ю б о м и л а С о л е н к о в а – Проф. д-р Христо Гандев и историческите извори........ 193; Р а д о с л а в С п а с о в – Исторически документ „Осмотрение по история на българския народ“..... 220; П е т ъ р П ъ р в а н о в – Публикациите по повод честванията на Стефан Савов Бобчев като извор за отношението към него.............................................. 223; Б о р и с Ш о п о в – Романтизмът у Петър Мутафчиев? (Наблюдения над употребата на понятията „развитие“, „подем“, „упадък“ и „самобитност“ в обобщаващите му произведения върху историята на средновековна България)............. 228; С т а н и с л а в Г л а в ч е в – Съветските съветници и специалисти в България след Втората световна война (Кратък историографски преглед)............................ 245; В п е ч а т л е н и я от „Докторантски четения – март ’2006“...................................... 251;
© СУ 'Св. Климент Охридски': Ползването на снимки от сайта изисква одобрение съгласно (SUDigital copyright). Моля цитирайте източника при публикация.

 

 Записът е създаден на 2011-05-26, последна промяна на 2011-05-26


Пълен текст:
Сваляне на пълен текст
PDF