Дигитализационен център

Дигитализационният център на Исторически факултет е създаден като част от проект SUDigital – Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското историческо наследство” с договор № Д002-141/15.12.2008 г. към фонд „Научни изследвнаия” на МОН. По същество в него дейностите се развиват от лятото на 2011 година. За изтеклия период (до февруари 2014 включително) в центъра са дигитализирани (т.е сканирани, обработени и подготвени за публикуване на специализираната платформа http://sudigital.org/) 230 530 изображения (т.е. файлове съхранени в .tiff формат). От тях 47 302 изображения на архивни документи от фондовете на Университетски архив. Останалите 183288 изображения са на книги, карти, фотографски материали и др. Общият брой дигитализирани и публикувани книги е 458. Предстои публикуването на още 137 обработени заглавия. Видовете колекции, в които се публикуват материалите са:  Архиви, Карти, Книги, Музейни колекции, Научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Периодични издания, Ръкописни колекции, Фото архив, Учебни ресурси. Всички те могат да бъдат видени в сайта на електронната бибблотека SUDigital http://lib.sudigital.org/?ln=bg. Техниката, с която работи центърът. е полуавтоматичен бук скенер Copibook HD 600 A2, на френската фирма i2s. Освен това центърът разполага с две офис машини на Konica Minolta Bizhub C280 и Bizhub C223, подходящи за автоматизирано сканиране на отделни листове и документи.

            Към момента център изпитва нужда от анагжирането на още поне двама души, за да се доближи до оптималните възможности за работа на машините и за да успява максимално бързо да дава публичност на дигитализираните обекти. До момента в центъра работят трима души.

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"