Научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Научни изследвания на преподавателите от Исторически факултет

 

Колекцията има за цел да бъдат дигитализирани научните изследвания на преподавателите от Исторически факултет (монографии, студии, статии). Този учебен ресурс ще бъде представен в цялост, където авторското право го позволява или като метаданни, с включено детайлно резюме. Тази информация ще даде възмжност за по-лесен достъп на студентите и до научните изследвания, базисни за изучаваните дисциплини. Или най-малкото за ориентир в научната учебна литеатура. 

Предвидената дейност ще стъпи на вече изградения библиографски справочник на преподавателите от Исторически факултет. Като го превърне в свой скелет, проектът ще цели да покрие в максимален обем подробно описание и където е възможно публикуване на трудовете.

За осигуряване на връзка с общоуниверситетската система на работа, считаме, че изградената от проекта база-данни ще позволи тя да кореспондира и с други, обслужващи рейтинговото оценяване на висшето образование системи и в частност ще даде възможност за един лесен достъп да цялата научно-изследователска дейност на факултета.

В екипа по изпълнението на дейностите са включени студенти и докторанти на ИФ.

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"