За нас

Проект „SUDigital – Дигитални ресурси за проучване, опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство”, договор № ДО02-141/15.12.2008 г. към фонд „Научни изследвания” на МОН

Период на реализация: 2009-2014 г.

Основната цел на проекта беше подкрепата и насърчаването на научните изследвания в България като цяло и в СУ – в частност, чрез осигуряване на достъп до основните информационни ресурси за българската културна и политическа история (извори, литература и други веществени паметници). За нейното реализиране се пристъпи към осъществяването на основната научна задача – създаването на единен информационен масив с данни за българската история и култура в рамките на качествено нова и актуална академична онлайн-среда, в която бързият достъп до информация е предпоставка и необходимо условие за успешна работа. Като инструмент за постигането на тази цел в интернет пространството е активен уеб-портала http://lib.SUDigital.org/?ln=bg, в който са налични публикувани всички описани и дигитализирани ресурси от научните колективи, обединени в проекта SUDigital.

    Софийски университет
    "Св. Климент Охридски"