Колекции

Архиви

В тази колекция са събрани няколко проекта за съхранение на архивен материал от фондовете на Университетския архив, както и на различни обществени организации, които се идентифицират с "Алма матер".

Карти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колекцията има едновременно изследователски, образователни и консервационни цели. Изследователската част на проекта се стреми да представи карти на България, Балканите и света в периода XVIII-XX в., които са подредени на хронологичен и тематичен принцип. Картите са придружени от кратки коментари, представящи произхода им и анализиращи достоверността им. Сравнителният балкански план и включването на общи исторически карти предостави възможността нагледно да се преценят сходствата и различията в „картографирането” на региона и така по-лесно да се илюстрират т.нар. войни на „географските карти”, така характерни за епохата на национализма, а същевременно да се проследи еволюцията на картите. Включили сме напълно „спекулативни” пропагандни карти, като един „документ на времето”. Същевременно тематичното ранообразие допринася за илюстриране на пъстротата на историята и нейното преплитане с други хуманитарни и точни науки. Разбира се, в коментарите към тях се обяснява причината за включването им и спецификите на пропагандното им послание. В своята тематична и хронологична цялост картите образуват атлас-христоматия на света, естествено с акцент върху Балканите. Последното предполага образователната цел на проекта – електронният атлас-христоматия предоставя възможността да се използва като помагало от студенти и преподаватели. В този смисъл е много важна поствизуализацията на проекта чрез която неговият резултат да попадне в конспектите по съответните дисциплини. Накрая, но не на последно място, проектът ще допринесе за съхраняване на източниците, част от които са твърде обемни, което ги прави неудобни за ползване и същевременно допринася за бързото им oвехтяване.

Книги

Кратко описание на колекцията

Музейни колекции

Кратко описание на колекцията

Научни трудове на преподаватели от Исторически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Научни изследвания на преподавателите от Исторически факултет

 

Колекцията има за цел да бъдат дигитализирани научните изследвания на преподавателите от Исторически факултет (монографии, студии, статии). Този учебен ресурс ще бъде представен в цялост, където авторското право го позволява или като метаданни, с включено детайлно резюме. Тази информация ще даде възмжност за по-лесен достъп на студентите и до научните изследвания, базисни за изучаваните дисциплини. Или най-малкото за ориентир в научната учебна литеатура. 

Предвидената дейност ще стъпи на вече изградения библиографски справочник на преподавателите от Исторически факултет. Като го превърне в свой скелет, проектът ще цели да покрие в максимален обем подробно описание и където е възможно публикуване на трудовете.

За осигуряване на връзка с общоуниверситетската система на работа, считаме, че изградената от проекта база-данни ще позволи тя да кореспондира и с други, обслужващи рейтинговото оценяване на висшето образование системи и в частност ще даде възможност за един лесен достъп да цялата научно-изследователска дейност на факултета.

В екипа по изпълнението на дейностите са включени студенти и докторанти на ИФ.

Периодични издания

Кратко описание на колекцията

Ръкописни колекции

Кратко описание на колекцията

Псалтир на даскал Филип

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия

Служебен Миней, ХІV в.

Галерия
Галерия

Cod. D. Slavo 15: Кормчия (фрагмент), началото на ХVІ в.

Галерия
Галерия

Фото архив

Кратко описание на колекцията